Σετ Βασιλεύς Παύλος 1954

12,00

Εμπρός όψη Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

Πίσω όψη εθνόσημο Βασίλειον της Ελλάδος

Περιλαμβάνει

50 λεπτά

1 δραχμή

2 δραχμαί

5 δραχμαί

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού