Σετ Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1971

15,00

Εμπρός όψη Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1971

Πίσω όψη εθνόσημο 21 Απριλίου 1967

Περιλαμβάνει 5 δραχμαί

2 δραχμαί

1 δραχμαί

50 λεπτά

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού