Σετ 1980

12,00

5 δραχμαί     Αριστοτέλης

10 δραχμαί   Δημόκριτος

20 δραχμαί  Περικλής

50 δραχμαί  Σόλων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού