20 Δραχμές 1973

5,00

Εμπρός όψη 20 δραχμαί 21 Απριλίου 1967 Βασιλείο της Ελλάδας

Πίσω όψη άνθρωποι, μύθος

Χαλκονικέλιο

Μενού