50 λεπτά 1973

1,00

Εμπρός όψη Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη 50 λεπτά

Χαλκός 92% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού