50 λεπτά 1971

3,00

Εμπρός όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

Πίσω όψη 21η Απριλίου 1967

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού