50 λεπτά 1954

1,00

Εμπρός όψη Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού