50 δραχμές Ρήγας Φεραίος

4,00

Εμπρός όψη έτος Ρήγα Φεραίου Βελεστινλή 1798- 1998 πίσω όψη Θηρεός

Χαλκός 92%  σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού