50 δραχμαί 1980

3,00

Εμπρός όψη 50 δραχμές Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη Σόλων

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού