5 δραχμαί 1973

5,00

Εμπρός όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

Πίσω όψη εθνόσημο 21η Απριλίου 1967

Χαλκονικέλιο  σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού