5 δραχμαί 1954

5,00

Εμπρός όψη Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη εθνόσημο Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού