20 λεπτά του 1971

1,00

20 λεπτά του 1971 (με τρύπα) από αλουμίνιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού