20 λεπτά του 1969

1,00

20 λεπτά του 1969 (με τρύπα) από αλουμίνιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού