20 λεπτά του 1959

1,00

20 λεπτά του 1959 (με τρύπα) από αλουμίνιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού