20 δραχμές 1982-1988

2,00

Εμπρός όψη 50 δραχμές Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη Σόλων

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού