10 λεπτά του1969

1,00

10 λεπτά του1969 (με τρύπα) από αλουμίνιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού