10 λεπτά του1959

1,00

10 λεπτά του1959 (με τρύπα) από αλουμίνιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού