10 λεπτά του1954

1,00

10 λεπτά του1954 (με τρύπα) από αλουμίνιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού