10 δραχμαί 1959

10,00

Εμπρός όψη Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη εθνόσημο Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού