1 δραχμή 1973

1,00

Εμπρός όψη Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη  1 δραχμή

Χαλκός 92% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

 

 

 

Μενού